Автор - д-р Елинор Гарели - специјален за еТН и главен уредник, wines.travel